Asociácia Divadelná Nitra uvádza projekt

OTVORENÉ ARCHÍVY DIVADELNEJ NITRY

(výskum → reflexia → výskum)

spracovanie a sprístupnenie archívnych materiálov Asociácie Divadelná Nitra 

Asociácia Divadelná Nitra takmer tri desaťročia zhromažďuje dokumenty a materiály z rovnomenného medzinárodného festivalu, ale aj z iných svojich projektov. Takto vznikol „neformálny“ archív, ktorý nebol doteraz spracovaný tak, aby sa dal využiť pre študijnú alebo vedeckú činnosť. Preto asociácia pripravila projekt Otvorené archívy, ktorého cieľom je zmapovať existujúce dokumenty a artefakty, spracovať ich do databázy a ponúknuť odbornej verejnosti ako podklad pre reflexiu a ďalší odborný výskum.

V archíve je sústredených vyše 6-tisíc dokumentačných materiálov – zoznamy, fotografie, video nahrávky inscenácií, texty inscenácií, texty o inscenáciách a režiséroch, publikácie, katalógy... Mnohé sú unikátne a na Slovensku sa inde nevyskytujú. Archívy Asociácie Divadelná Nitra ako v istom zmysle kultúrne dedičstvo, nazhromaždené v priebehu uplynulých rokov činnosti, sa môžu stať dôležitým základom pre výskum v oblasti performatívneho umenia a pomôcť pri rozvoji umeleckej reflexie v oblasti scénického umenia na Slovensku i v zahraničí..

O materiály dlhodobo prejavujú záujem študenti odborných škôl aj divadelní profesionáli. Študenti požadujú informácie pre spracovanie rôznych druhov študentských vedeckých prác predovšetkým v umenovedných a spoločenskovedných odboroch, divadelní vedci pre vedeckú či publicistickú činnosť. Materiály slúžia aj ako podklady pre vyučovací proces na odborných stredných a vysokých školách i ako inšpirácia pre tvorbu divadelných umelcov.

Jadrom projektu je spracovanie dokumentov z hlavného programu festivalu, ktorý tvorí unikátnu a najcennejšiu časť archívov asociácie: 398 inscenácií, k nim vyše 700 textov o inscenáciách a režiséroch, takmer 300 textov hier, viac ako 5 500 fotografií inscenácií v hlavnom programe festivalu, vyše 260 fotografií režisérov, ktorí na festivale hosťovali, a asi 250 videozáznamov inscenácií

Mnohé zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, preto je archív asociácie v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich. Archív obsahuje okrem inscenácií uvedených na festivale aj špičkové diela, ktoré boli do programu ponúknuté alebo vyžiadané v procese selekcie, no do programu nezaradené. Tie tvoria mimoriadne cenný zdroj informácií o vývine umeleckých osobností európskeho performatívneho umenia. Časť archívu sa sprístupňuje on line (katalógy festivalu, súpisy inscenácií, texty o inscenáciách a režiséroch, informácia o tvorcoch inscenácií, fotografie z inscenácií), časť bude vzhľadom na dodržiavanie autorského zákona dostupná len po vyžiadaní a len na študijné účely (videonahrávky a texty inscenácií, fotografie v tlačovej kvalite a podobne).

Ciele

Hlavnými cieľmi procesu výskumu, spracovania a sprístupnenia dokumentov Asociácie Divadelná Nitra je:

 • uchovať archívne materiály, údaje, databázy a dokumenty nazhromaždené za 29 rokov činnosti Asociácie Divadelná Nitra, predovšetkým z rovnomenného medzinárodného festivalu, ale aj z iných projektov a aktivít Asociácie;
 • poskytnúť odbornej verejnosti a študentom príslušných odborov možnosť zoznámiť sa s unikátnymi materiálmi pre svoj výskum a štúdium európskeho i slovenského divadla, ako aj pre rozvoj odbornej reflexie a vzdelávanie v oblasti divadla.

Cieľové skupiny

V zmysle zvolených cieľov sa Asociácia Divadelná Nitra bude obracať na špecifické cieľové skupiny:

 • odborná verejnosť na Slovensku – výskum európskeho a slovenského divadla (kritici, umenovedci, kulturológovia, historici, pedagógovia stredných a vysokých škôl);
 • odborná verejnosť – divadelní umelci, tvorcovia z iných umeleckých oblastí;
 • odborné inštitúcie na Slovensku a v zahraničí (divadelné ústavy a múzeá, zahraničné kultúrne inštitúty);
 • študenti stredných a vysokých umeleckých, umenovedných a spoločenskovedných škôl na Slovensku a v zahraničí;
 • novinári kultúrnych rubrík a verejnosť so záujmom o umenie.

Partnerstvá

Významným príspevkom k tomu, aby sa splnili ciele projektu a aby sa jeho výstupy dostali k cieľovým skupinám, je spolupráca s inštitúciami, ktoré s týmito skupinami pracujú alebo sa predmetnou činnosťou zaoberajú.

Vedecké ústavy a vysoké školy budú z projektu Otvorené archívy profitovať vo svojom vlastnom výskume, ako aj v odbornej praxi svojich pracovníkov či poslucháčov.

 • VŠMU, Bratislava, Divadelná fakulta, Katedra divadelných štúdií;
 • VŠMU, Bratislava, Divadelná fakulta, Katedra réžie a dramaturgie;
 • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV;
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení;
 • UKF, Nitra, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie;
 • UKF, Nitra, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie;
 • vysoké školy v SR – katedry estetiky a kulturológie;
 • konzervatóriá, základné umelecké školy, gymnáziá – Nitriansky kraj a SR.

Aktivity

 • výskum a spracovanie údajov, databáz amateriálov z archívov;
 • vytvorenie stránky DNArchívy v slovenskom a anglickom jazyku;
 • online sprístupnenie údajov, databáz a zoznamov materiálov na stránke DNArchívy doplnené aplikáciou na vyhľadávanie vo viacstupňovom prístupe (materiály podliehajúce autorskému právu budú určené len na študijné účely v obmedzenom režime na základe vyžiadania);
 • sprístupnenie dokumentov na úzko vymedzené odborné študijné účely vo fyzickej podobe v sídle ADN;
 • aktivity v odborných inštitúciách a školách spojené so zapožičaním dokumentov (prezentácia projektu, premietanie záznamov, prednášky, budovanie adresára záujemcov);

Plánované výstupy projektu

 • vznik kompletného SÚBORU MATERIÁLOV o hlavnom programe – o inscenáciách uvedených od založenia festivalu po 29. ročník (1992 – 2020). Súbor vznikne výskumom existujúcich a dohľadaním ďalších materiálov, ich sumarizáciou, inventarizáciou, systematizáciou a digitalizáciou. Obsahom budú súpisy: inscenácií, autorov, režisérov, divadiel, krajín, fotografií inscenácií, textov hier, videozáznamov a pod.
 • vznik súpisov dokumentov o ostatných častiach programu festivalu a ostatných projektoch asociácie (sprievodný program, Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, Ako na divadlo, V4@Theatre Critics Residency, Darujem ti tulipán, Aj toto je umenie, medzinárodné konferencie a semináre, vzdelávacie projekty, medzinárodné koprodukcie a projekty spolupráce, ročenky a publikácie k výročiam);
 • založenie ÚLOŽISKA a jeho naplnenie súbormi materiálov získaných ich systematizovaním a digitalizovaním;
 • vytvorenie DATABÁZY, ktorá bude vzájomne prepájať jednotlivé druhy materiálov, umožní ľahkú orientáciu a vyhľadávanie informácií, a to vo dvoch jazykových verziách – SJ a AJ, čo na Slovensku v oblasti divadelníctva zatiaľ nejestvuje;
 • vytvorenie WEBOVEJ STRÁNKY DNArchívy ako zdroja poskytovania informácií a ZVEREJNENIE materiálov na webovom portáli ako podkladov pre študijné a výskumné práce, na použitie v praxi pre ďalšie aktivity, ako aj na neformálne vzdelávanie. Sprístupnenie materiálov bude viacúrovňové podľa typu materiálu a potrieb používateľov a v súlade s autorskými právami;
 • vytvorenie študijného BODU v priestoroch Asociácie Divadelná Nitra resp. Divadla Andreja Bagara na štúdium materiálov na mieste (materiály vo fyzickej podobe, videozáznamy inscenácií a pod.).

Aktuálny stav realizácie projektu

Projekt OTVORENÉ ARCHÍVY DIVADELNEJ NITRY (výskum → reflexia → výskum)

bolo treba z finančných i časových dôvodov rozdeliť na viac častí.

Prvá prebiehala od februára 2018 do februára 2019 a zahrnula časť výskumu, systematizácie, tvorby súpisov a digitalizácie, vrátane založenia úložiska. Aktuálne ponúkame ako výstupy webovú stránku v slovenčine, ktorá obsahuje najdôležitejšie údaje a texty o hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 1992 – 2020, texty inscenácií, videozáznamy inscenácií z rokov 2013 – 2020, a umožňujeme osobné štúdium materiálov na mieste.

V ďalších častiach spustíme stránku v anglickej verzii, dokončíme výskum, zdigitalizujeme a uložíme ostatné dostupné videozáznamy po rok 1992, spracujeme a sprístupníme vybrané aktivity sprievodného, vzdelávacieho a pracovného programu, ako aj ďalšie projekty asociácie, rozvinieme spoluprácu s partnermi a založíme študijný kontaktný bod OADN.