Domov Eros Viera

Med a prach , Bratislava, 2015
Autor: Andrej Kalinka, Ivan Martinka
Réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka

o inscenácii

Nezávislé umelecké zoskupenie Med a prach sa so svojou inscenáciou Domov Eros Viera profiluje ako umelecká skupina tvoriaca na hranici medzi výtvarným umením, bábkovým divadlom, performanciou a hudobným koncertom.

Divák je vrhnutý do divadelného priestoru nie ako pasívny prijímateľ javiskového diela, ale ako účastník otvorený vnímať istú formu divadelného rituálu, človek, ktorý má asociovať svoje vlastné skúsenosti, poznania a emócie na základe skúseností, poznaní a emócií tvorcov. Úzky kontakt protagonistov a divákov znásobuje energiu jednej aj druhej skupiny.

Z hľadiska vnútornej dramaturgie inscenačného tvaru si tvorcovia nestavajú žiadne mantinely. S motívmi a témami jednotlivých obrazov narábajú slobodne, nekladú do popredia žiadnu zložku – všetko akoby malo svoj zvláštny čas a priestor (hudba Andreja Kalinku, akčná maľba Juraja Poliaka a v neposlednom rade aj bábkarské technológie Ivana Martinku). Inscenácia neprodukuje čitateľný príbeh ani klasické dramatické situácie, ale skôr vizuálno-hudobné fragmenty symbolicky otvorené zrodením a ukončené smrťou človeka.

V slovenských podmienkach je inscenácia Domov Eros Viera špecifickým divadelným projektom, a to nielen čo sa týka poetiky alebo zvolených výrazových prostriedkov, ale najmä pre svoj bohatý vnútorný svet presiaknutý spiritualitou, imagináciou a nepredstieranou živelnosťou. Tvorcovia nám svojím scénickým dielom nevtieravo šepkajú „memento mori“. V súčasnom pretechnizovanom, digitálnom a materialistickom svete, v ktorom sa vo všeobecnosti nenosí morálka, slušnosť, česť ani pravda, je inscenácia združenia Med a prach spoločenským a ľudským apelom.

Napriek tomu je aj úprimnou a intímnou spoveďou všetkých tvorcov, čo je v dnešnom slovenskom divadle nesmierne cenné.

Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte

„Domov Eros Viera tvorcovia veľmi príznačne označili za scénické dielo, čo potvrdzuje ich zámer priniesť „inscenáciu“, ktorá by mala podobu konceptuálneho diela predvedeného na javisku. Teda takého, ktoré svoju ústrednú myšlienku a osobnú výpoveď tvorcov (hľadanie, nachádzanie, ale i strácanie domova, lásky a viery ako základných ľudských pilierov a istôt) vyjadruje prvkami a prostriedkami viacerých umeleckých druhov (hudby, spevu, akčnej maľby, bábkového divadla, performancie atď.), pričom jednotliví umelci hierarchizujú použitie zvolených prvkov a podriaďujú svoje výstupy organickosti celku.
(...)
Domov Eros Viera by sme mohli označiť za ,cezčasového´ sprievodcu ľudským životom, údelom človeka, ktorý si každodenne nesie svoj kríž, ujedá svoj ,chlieb každodenný´ a zakúša jeho rozmanité chute (symbol chleba je použitý aj ako mnohorako zvýznamnená rekvizita).“
(...)
Tvorcovia artikulujú veľmi prostý, no o to komplikovanejší jav ľudského pasovania sa s vlastným životom i konečného zmierenia sa so smrťou. Memento mori: človek by mal popri všetkej plnosti pozemského života pamätať aj na to, že raz bude porúčať svoju dušu Bohu a pred jeho súdom už bude stáť so svojimi skutkami sám v tichej nádeji na vzkriesenie.
(...)
Tvorcovia veľmi intímnym spôsobom vyjadrujú myšlienku, ktorou divákovi predkladajú svoj osobný postoj k téme, a síce: naozajstný pozemský domov je tam, kde býva láska s vierou, kde sú dvere otvorené pre každého, kto má srdce naplnené pochopením, súcitom, ale i ľútosťou.“

Aký je domov, eros a viera dnešného človeka?

(Elena Knopová, Monitoring divadiel.sk, 24.7.2015)

tvorcovia

autori a réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka
libreto: Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Michal Mikuláš, Juraj Poliak
hudba: Andrej Kalinka
bábky, masky: Ivan Martinka
scéna, akčná maľba: Juraj Poliak
kostýmy: Ivan Martinka, Markéta Plachá
svetelný dizajn: Michal Juhás
účinkujú: Ivan Martinka, Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, Adam Marec, Juraj Poliak

režisér

Andrej Kalinka (1978) študoval na Konzervatóriu v Žiline dirigovanie a kompozíciu. Ako skladateľ, libretista a režisér spolupracoval s prestížnymi domácimi a zahraničnými umeleckými telesami, kde tvoril hudbu či režijne spolupracoval na mnohých ocenených inscenáciách. Na Divadelnej Nitre tento rok účinkuje v dvoch dielach – okrem libreta, réžie a hudby pre projekt Domov Eros Viera vytvoril hudbu aj k inscenácii Mojmír II. alebo Súmrak ríše.

Ivan Martinka (1972) absolvoval bábkoherectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorským projektom Šalom alejchem vytvoril bábkové divadlo pred dospelého diváka. Účinkoval vo viacerých celovečerných filmoch a hosťoval v mnohých divadlách – stvárnil napríklad Adama Šangalu v rovnomennom muzikáli v Divadle Andreja Bagara v Nitre. S rozhlasom aj televíziou spolupracoval na viacerých úspešných detských reláciách.

Andrej Kalinka a Ivan Martinka spolu vytvorili viaceré úspešné inscenácie, napríklad Palculienka (cena za hudbu na Medzinárodnom festivale PIF v Chorvátsku a ďalšie), v autorskom zoskupení Med a prach Epos (Cena bratislavského diváka na festivale Nová dráma 2012, nominácia na Dosky 2011 za  hudbu),  Bartimejove  pašie  (Cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica 2013), Naozaj alebo O chlapcovi, ktorý kreslil.(Cena za najoriginálnejšie predstavenie na festivale Harmony World Puppet Carnival v Thajsku).

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na aarchivy@nitrafest.sk